czwartek, 20 czerwca, 2024

Restrukturyzacje firm wiążą się ze znaczną reorganizacją biznesów, a sam proces restrukturyzacji w Polsce to kompleksowe zadanie, które wymaga współpracy z doświadczonymi specjalistami prawnymi. Rozpoczynając od analizy sytuacji, poprzez ocenę alternatyw, komunikację z interesariuszami, przygotowanie dokumentacji, zatwierdzenie przez organy zarządzające, aż po monitorowanie postępu — każdy etap jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w restrukturyzacji.

Czym są restrukturyzacje i co odróżnia je od upadłości?

Podstawową różnicą pomiędzy postępowaniem restrukturyzacyjnym jest to, że głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Inaczej mówiąc, restrukturyzacje to realny sposób na osiągnięcie porozumienia z wierzycielami. Są szansą na uzdrowienie przedsiębiorstw i spłatę zobowiązań z jego bieżącej działalności. Upadłość prowadzi natomiast bezpośrednio do likwidacji firmy i spłaty zobowiązań z jej majątku powstałego po upłynnieniu aktywów.

Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku w życie weszły nowe przepisy, dzięki którym przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnego typu postępowań restrukturyzacyjnych. 

Wyróżnia się:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

W zależności od rodzaju postępowanie restrukturyzacyjne odbywa się z mniejszym lub większym zaangażowaniem sądu, który dba o to, aby nie doszło do prawnych nadużyć. Z kolei doradca restrukturyzacyjny, który jest organem pozasądowym, w zależności od rodzaju postępowania występuje jako nadzorca układu, nadzorca sądowy albo zarządca.

Kto to doradca restrukturyzacyjny i dlaczego jest potrzebny w trakcie procesu?

Doradca restrukturyzacyjny, będący profesjonalistą z doświadczeniem w dziedzinie restrukturyzacji, pełni kluczową funkcję na różnych etapach tego procesu. Oto niektóre z wykonywanych przez niego zadań.

Przygotowanie dokumentacji: doradca restrukturyzacyjny pomaga w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji dotyczącej układu restrukturyzacyjnego. To obejmuje szczegółowy opis propozycji układowych, analizy oraz wszelkie niezbędne informacje, które są przedstawiane sądowi.

Konsultacje i negocjacje: doradca restrukturyzacyjny aktywnie uczestniczy w konsultacjach i negocjacjach z wierzycielami oraz innymi zainteresowanymi stronami. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów dłużnika i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych warunków układowych.

Komunikacja z sądem: doradca restrukturyzacyjny współpracuje z sądem, prezentując wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. Jego rola polega na przekazaniu sądowi pełnego obrazu sytuacji finansowej dłużnika oraz uzasadnieniu, dlaczego układ restrukturyzacyjny jest korzystny dla wszystkich zaangażowanych stron.

Nadzór nad realizacją układu: po zatwierdzeniu układu, doradca restrukturyzacyjny nadzoruje skuteczną realizację ustaleń układowych. To obejmuje monitorowanie postępu i rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Warto zaznaczyć, że licencja doradcy restrukturyzacyjnego, uprawnia nie tylko do sprawowania roli zarządcy lub nadzorcy w postępowania restrukturyzacyjnym, ale także do wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym. 

W skrócie doradca restrukturyzacyjny jest kluczowym partnerem dłużnika zarówno podczas przygotowań do układu, jak i w trakcie procesu sądowego. Jego rola polega na maksymalizacji szansy na zatwierdzenie układu oraz skutecznej restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – szansa i wyzwanie

Z jednej strony, korzyści płynące z restrukturyzacji są znaczące. Przedsiębiorca zyskuje możliwość skorzystania z procedur naprawczych i oddłużeniowych, dostosowanych do rzeczywistej kondycji jego biznesu. Z drugiej strony, proces restrukturyzacji niesie ze sobą pewne ograniczenia, z którymi dłużnik musi się pogodzić. Są to między innymi: ograniczenia w zarządzaniu własnym majątkiem, utrata uprawnień do obciążania składników majątku, czy ustanowienie nadzorcy układowego. Mimo pewnych trudności restrukturyzacje dają jednak szansę na nowy początek, umożliwiając firmom przetrwanie.

Tags: ,
zobacz https://absenting.com.pl/ogrzewacz-tarasowy-twoja-oaza-ciepla-w-chlodne-dni/ https://amtm.pl/przelam-bariery-zimy-z-ogrzewaczem-gazowym/